3

300000

تومان

/ PER NIGHT

ویلای نرگس

سوئیت های جنگی

8 GUESTS

50 متر

300000 تومان / PER NIGHT

-

-

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

SUN

PREV WEEK

DAY

PRICE

11/16/2020

300000 تومان

11/17/2020

300000 تومان

11/18/2020

300000 تومان

11/19/2020

300000 تومان

11/20/2020

300000 تومان

11/21/2020

300000 تومان

11/22/2020

300000 تومان

CURRENT WEEK

DAY

PRICE

11/23/2020

300000 تومان

11/24/2020

300000 تومان

11/25/2020

300000 تومان

11/26/2020

300000 تومان

11/27/2020

300000 تومان

11/28/2020

300000 تومان

11/29/2020

300000 تومان

NEXT WEEK

DAY

PRICE

11/30/2020

300000 تومان

12/01/2020

300000 تومان

12/02/2020

300000 تومان

12/03/2020

300000 تومان

12/04/2020

300000 تومان

12/05/2020

300000 تومان

12/06/2020

300000 تومان

WEEK PRICE

ویلای نرگس

CHECK-IN

28

آذر
CHECK-OUT

29

آذر
GUESTS

1

NIGHTS

1