3

همکاران ما

دکتر مصطفی جنت فریدونی مدیریت مجتمع فرهنگی اردوئی کشوری شهیدمیرزاکوچک خان رامسر

  • زمان تصدی پست مدیریت از سال ۱۳۹۰ تاکنون
  • مدت حضور در اردوگاه از سال ۱۳۷۵
  • کارشناسی تعلیم و تربیت از دانشگاه علامه ۱۳۷۴
  • کارشناسی ارشد روانسنجی دانشگاه تهران ۱۳۸۲
  • دکتری تربیتی دانشگاه آزاداسلامی اصفهان ۱۳۹۷

دکتر مصطفی جنت فریدونی

مدیریت مجتمع فرهنگی اردوئی کشوری شهیدمیرزاکوچک خان رامسر

آقای فرهاد تقی زاده

پرسنل رسمی

مجتمع فرهنگی اردوئی کشوری شهید میرزا کوچک خان رامسر

آقای رضا صحرایی

پرسنل رسمی

مجتمع فرهنگی اردوئی کشوری شهید میرزا کوچک خان رامسر

آقای حکمت الله کیایی

پرسنل رسمی

مجتمع فرهنگی اردوئی کشوری شهید میرزا کوچک خان رامسر

آقای محمدجواد مهرافشان

پرسنل رسمی

مجتمع فرهنگی اردوئی کشوری شهید میرزا کوچک خان رامسر

آقای علی حاجی زاده

پرسنل پیمانی

مجتمع فرهنگی اردوئی کشوری شهید میرزا کوچک خان رامسر

آقای آرش شعبانیان

پرسنل پیمانی

مجتمع فرهنگی اردوئی کشوری شهید میرزا کوچک خان رامسر